bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie - nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. świadczeń rodzinnych

25.02.2019

Liczba etatów: 1

 1. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie wyższe (preferowane prawo, administracja),
  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • znajomość:
   • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 ze zm.),
   • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U 2018 poz. 2220, ze zmianami),
   •  ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2018 poz. 2134, ze zmianami),
   •  ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 poz. 180, ze zmianami),
   • ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. 2016 poz. 1860, ze zmianami),
   • ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2017 poz. 2092, ze zmianami),
   • ustawy z dnia 7 września 2007 r.o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 2018 poz. 554 ze zmianami),
   • ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2017 poz. 1832 ze zmianami),
   • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 maja 2018 r.w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 poz. 1061),
   • aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw.
  • umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, internet, poczta elektroniczna).
 2. Wymagania dodatkowe:
  • doświadczenie w pracy zawodowej w administracji samorządowej, rządowej - 3 lata,
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
  • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność samodzielnej analizy dokumentów.
  • znajomość programów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych etc.
 3. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:
  •  praca ma charakter biurowy,
  •  miejsce pracy znajduje się w budynku MOPS,
  •  wykonywanie zadań wymaga pracy przy komputerze min. 4 godz. dziennie,
  •  praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • przewidywany termin zatrudnienia to marzec 2019 r.
 4. Zakres obowiązków:
  • prowadzenie postępowań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia „Dobry start”,
  • przygotowywanie decyzji administracyjnych z świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego,
  • zastępstwo w zakresie funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz Karty Dużej Rodziny,
  • obsługa programu dedykowanego do obsługi świadczeń,
  • wykonywanie zadań przy użyciu systemów informatycznych obsługujących postępowanie w sprawie ustalenia uprawnień do świadczeń,
  • przygotowywanie sprawozdawczości z powierzonych do realizacji zadań,
  • prowadzenie ewidencji,
  • archiwizacja dokumentów.
 5. Wymagane dokumenty:
  • życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
  • list motywacyjny,
  • kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie - (kserokopia świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu itp.), doświadczenie zawodowe - (kserokopie świadectw pracy), kwalifikacje i umiejętności,
  • oświadczenie o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia,
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie o następującej treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku, gdy kandydat jest osobą z niepełnosprawnością.
  • Uwaga:
   Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:
   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedłożonych przeze mnie dokumentach przez administratora danych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Radziejowie ul. Rynek 1 do celów związanych z rekrutacją na stanowisko urzędnicze.
   Oświadczam, że Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.”
   oraz własnoręcznym podpisem.
 6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie, ul. Rynek 1 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze” w terminie do dnia 8.03.2019. Decyduje data wpływu do MOPS w Radziejowie. Oferty złożone po terminie - 15:30 8 marzec 2019 r. nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone po zakończonym procesie rekrutacji.
  Ogłoszenie jest opublikowane: w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie http://www.mopsradziejow.home.pl/BIP/ i na stronie internetowej MOPS Radziejów www.mopsradziejow.pl oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie, ul. Rynek 1.
 7. Informacje dodatkowe:
  • o zakwalifikowaniu do następnego etapu rekrutacji osoby, które spełnią warunki formalne, zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem na wskazany adres,
  • informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP MOPS Radziejów i na stronie internetowej MOPS oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziejowie,
  • osoba wybrana spośród kandydatów na wyżej wymienione stanowisko, która podejmuje pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1260), zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony (6 m-cy) oraz do zdania egzaminu końcowego warunkującego dalsze zatrudnienie.
 8. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY/Klauzula informacyjna
  • Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) informuję, że:
   • Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie, ul. Rynek 1, 88-200 Radziejów. Kontakt poprzez przesłanie wiadomości na adres e – mail: mopsradziejow@ mopsradziejow.pl lub telefonicznie 54 285 46 03;
   • Inspektorem Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziejowie jest Pani Jolanta Modrzejewska. Kontakt poprzez przesłanie wiadomości na adres e – mail: sr@mopsradziejow.pl lub telefonicznie 54 285 46 02;
   • dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji zgodnie z przepisami art. 13-art. 16 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.); zakres danych obowiązkowych zawarty jest w przepisach art. 6 oraz art. 13 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) oraz art. 22§1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. w/w rozporządzenia;
   • podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest odrzucenie oferty;
   • dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, jeden dzień po ogłoszeniu wyników dokumenty rekrutacyjne złożone przez kandydatów będą zniszczone (dokumenty nie podlegają zwrotowi);
   • osoba, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
   • dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziejowie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6 %.

Tomasz Dominiak
Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radziejowie

Opublikował: Tomasz Dominiak
Publikacja dnia: 25.02.2019

Dokument oglądany razy: 1833
« inne aktualności