bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zapytanie ofertowe

27.05.2013

W związku z realizacją projektu „Wsparcie systemowe rodzin przez MOPS w Radziejowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie zaprasza do składania ofert na:

Przeprowadzenie zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo- 40 godzin
dla 1 niepełnosprawnego beneficjanta ostatecznego projektu systemowego

Cel ćwiczeń usprawniających: poprawa stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej, wytworzenie dobrego i pogodnego samopoczucia, przeciwdziałanie postępującemu zanikowi mięśni, utrzymanie lub poprawa siły mięśniowej. Zachowanie sprawności układu ruchowego oraz podtrzymanie lub poprawa ogólnej sprawności i kondycji fizycznej.

Przewidywany termin realizacji: czerwiec - październik 2013 r. w terminach ustalonych indywidualnie z uczestnikiem projektu.

Usługa obejmuje :
1. Przeprowadzenie cyklu spotkań usprawniających psychoruchowo z uczestnikiem projektu systemowego w wymiarze 40 godzin (1 godzina= 45 min). Ćwiczenia fizyczne muszą być zgodne z potrzebami oraz możliwościami niepełnosprawnego uczestnika. Muszą sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi i utrzymaniu jego sprawności psychoruchowej. Powinny być różnorodne i obejmować różne formy usprawniania w tym ćwiczenia w wodzie na basenie.

2. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić miesięczną kartę czasu pracy.

3. Wykonawca na bieżąco będzie informował zamawiającego o nieobecności na zajęciach osoby skierowanej przez zamawiającego lub też rezygnacji z uczestnictwa w trakcie jego trwania – pod rygorem odmowy przez zamawiającego zapłaty za szkolenie tych osób.

4. Wykonawca przedkłada zamawiającemu listy obecności za poszczególne dni spotkań.


Wymagania niezbędne:
 wykształcenie wyższe w zakresie rehabilitacji, fizjoterapii, wychowania fizycznego bądź pokrewnym;
 doświadczenie w pracy z osobami niepełnoprawnymi;
 posiadanie praktycznych umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Na koszty przedmiotowej usługi szkolenia składają się:
1. Opracowanie programu zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo;
2. Wynagrodzenie trenera;
3. Koszty dojazdu na miejsce szkolenia (Radziejów).

Kryteria oceny ofert:
1. Cena za jedną godzinę zajęć brutto ;
2. Udokumentowane doświadczenie w pracy osobami niepełnosprawnymi;
3. Posiadane dyplomy/certyfikaty;
4. Proponowany program zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo.

Oferta powinna zawierać:
1. Proponowany ramowy program zajęć (z uwzględnieniem wymagań stawianych przez Zleceniodawcę);
2. CV trenera z potwierdzonym doświadczeniem i wykształceniem w niniejszej tematyce;
3. Ewentualne rekomendacje i referencje;
4. Proponowaną stawkę brutto za przeprowadzenie jednej godziny zajęć.

Termin składania oferty: 10.06.2013 r. do godz. 15.00

Forma płatności: Przelew na wskazane w umowie konto bankowe

Sposób składania oferty:
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania ofert w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo”. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok 4, przesłać pocztą lub przesłać pocztą elektroniczną na adres pokl@mopsradziejow.pl w temacie należy umieścić napis „Zespół ćwiczeń fizycznych ]


usprawniających psychoruchowo”. Dodatkowych informacji udziela za pośrednictwem poczty elektronicznej Dorota Dankowiakowska, e-mail-pokl@mopsradziejow.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.
 ue

Opublikował: Tomasz Dominiak
Publikacja dnia: 27.05.2013

Dokument oglądany razy: 3744
« inne aktualności