bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zapytanie ofertowe

02.10.2013

W związku z realizacją projektu „Wsparcie systemowe rodzin przez MOPS w Radziejowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie zaprasza do składania ofert na:


Organizację wizyty studyjnej
– przykłady rehabilitacji, rozwoju i aktywizacji osób niepełnosprawnych
dla osób niepełnosprawnych, ich opiekunów
oraz przedstawicieli służb wspierających osoby niepełnosprawne.

Cel wizyty: poznanie i promowanie dobrych praktyk w zakresie działań na rzecz podnoszenia jakości życia i wspierania osób niepełnosprawnych na przykładzie organizacji pozarządowej, zdobycie wiedzy na temat metod i narzędzi pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz poznanie innowacyjnych programów i form aktywizacji osób niepełnosprawnych.

Przewidywany termin realizacji: październik 2013 r. w terminach wskazanych przez Zamawiającego.
Usługa obejmuje :

 1. Kompleksowe przygotowanie i zorganizowanie wizyty studyjnej dla maksymalnie 30 osób (ostateczna liczba uczestników zostanie wskazana przez Zamawiającego na 3 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi) niepełnosprawnych fizycznie oraz intelektualnie, ich opiekunów oraz przedstawicieli służb wspierających osoby niepełnosprawne.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wyżywienia w trakcie trwania wizyty w postaci ciepłego posiłku oraz słodkiego poczęstunku.
 3. Zapewnienie zgodnego z celami wizyty programu obejmującego prezentację alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, aktywizacji i rozwoju osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w owej prezentacji.

Wymagania niezbędne:

 • doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi;
 • dysponowanie sprzętem, bazą lokalową i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • posiadanie praktycznych umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz fizycznie

Na koszty przedmiotowej usługi szkolenia składają się:

 1. Opracowanie programu wizyty studyjnej oraz jego realizacja;
 2. Wynagrodzenie trenerów/ osób prezentujących różne formy wsparcia i rozwoju osób niepełnosprawnych
 3. Wyżywienie w postaci ciepłego posiłku oraz słodkiego poczęstunku ;

Kryteria oceny ofert:

 1. Cena;
 2. Udokumentowane doświadczenie w pracy osobami niepełnosprawnymi;
 3. Posiadane dyplomy/certyfikaty;
 4. Miejsce realizacji wizyty;

Oferta powinna zawierać:

 1. Proponowany program wizyty (z uwzględnieniem wymagań stawianych przez Zleceniodawcę);
 2. opis doświadczenia w realizacji tożsamych zamówień;
 3. Ewentualne rekomendacje i referencje;
 4. Proponowaną stawkę za zorganizowanie wizyty studyjnej

Termin składania oferty: do 09.10.2013 r. do godz. 15.00
Forma płatności: Przelew na wskazane w umowie konto bankowe
Sposób składania oferty:
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę przesłać należy pocztą elektroniczną na adres pokl@mopsradziejow.pl w temacie należy umieścić napis „Wizyta studyjna”. Dodatkowych informacji udziela za pośrednictwem poczty elektronicznej Dorota Rogalińska, e-mail-pokl@mopsradziejow.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.
 

Opublikował: Tomasz Dominiak
Publikacja dnia: 02.10.2013

Dokument oglądany razy: 3569
« inne aktualności