bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zapytanie ofertowe

15.05.2013

W związku z realizacją projektu „Wsparcie systemowe rodzin przez MOPS w Radziejowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie zaprasza do składania ofert na:


Przeprowadzenie wsparcia grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych w oparciu o biblioterapię i metody arteterapeutyczne dla 5 beneficjentów ostatecznych projektu systemowego (osoby niepełnosprawne) 


Cel wsparcia: Integracja osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie,wzmocnienie poczucia własnej wartości u BO oraz akceptacji siebie i własnej sytuacji, pomoc w pokonywaniu problemów, wskazanie dostępnych sposobów aktywizacji w lokalnej społeczności a także rozwijanie i doskonalenie sprawności manualnej.

Przewidywany termin i miejsce realizacji: maj-lipiec 2013r.
W terminach wskazanych przez Zamawiającego oraz w sali zorganizowanej przez Zamawiającego.

Usługa wsparcia grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych w oparciu o biblioterapię obejmuję:
1. Wsparcie grupowe w wymiarze 24 godzin (1 godzina= 60 min) dla 5 uczestników projektu systemowego.

2. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić miesięczną kartę czasu pracy zgodnie z zaproponowanym programem.

3. Wykonawca na bieżąco będzie informował zamawiającego imiennie o nieobecności na zajęciach osób skierowanych przez zamawiającego, nie zgłoszeniu się tych osób na zajęcia lub też rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w trakcie jego trwania – pod rygorem odmowy przez zamawiającego zapłaty za szkolenie tych osób.

4. Wykonawca przedkłada zamawiającemu listy obecności za poszczególne dni zajęć.

5. Wykonawca zobowiązany jest do promowania projektu, poprzez oznaczenie wszelkiej dokumentacji logotypami zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL.

Wymagania niezbędne:
 wykształcenie powiązane z biblioterapią, psychologią, pedagogiką, arteterapią i sztuką;
 doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi fizycznie i intelektualnie – minimum 5 lat
 praktyczna znajomość metod, technik i materiałów biblioterapeutycznych, arteterapeutycznych i plastycznych;
 posiadanie praktycznych umiejętności prowadzenia zajęć z zakresu biblioterapii oraz terapii poprzez sztukę.

Dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia- klauzula społeczna
Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający będzie wymagał, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudniona była co najmniej 1 osoba niepełnosprawna, o jakiej mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.


Na koszty przedmiotowej usługi szkolenia składają się:
1. Opracowanie zawartości merytorycznej warsztatów i materiałów dla każdego uczestnika;
2. Wynagrodzenie prowadzącego;
3. Koszty dojazdu na miejsce szkolenia (Radziejów).

Kryteria oceny ofert:
1. Cena;
2. Udokumentowane doświadczenie;
3. Posiadane dyplomy/certyfikaty/zaświadczenia;

Oferta powinna zawierać:
1. Proponowany program szkolenia ;
2. CV z potwierdzonym doświadczeniem i wykształceniem w niniejszej tematyce;
3. Ewentualne rekomendacje i referencje;
4. Proponowaną stawkę brutto za przeprowadzenie jednej godziny warsztatów;

Termin składania oferty: 23.05.2012 r. do godz. 15.00

Forma płatności: Przelew na wskazane w umowie konto bankowe


Sposób składania oferty:
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę przesłać należy pocztą elektroniczną na adres pokl@mopsradziejow.pl w temacie należy umieścić napis „Wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych w oparciu o biblioterapię”. Dodatkowych informacji udziela za pośrednictwem poczty elektronicznej Dorota Dankowiakowska, e-mail-pokl@mopsradziejow.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.
 

Opublikował: Tomasz Dominiak
Publikacja dnia: 15.05.2013

Dokument oglądany razy: 3752
« inne aktualności